ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ΄/2009

Α. Μελέτες


Γεώργιος Δ. Τριανταφυλλάκης, Από την προστασία της μειοψηφίας στην προστασία του μετόχου

499

Γεώργιος Κ. Κωστόπουλος, Η αναμόρφωση των ελαττωματικών αποφάσεων της Γ.Σ.

524

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1. Εμπορικές πράξεις. Αγορά και μεταπώληση προϊόντων. Εμπορική ιδιότητα. Προσωπική κράτηση εμπόρου για εμπορικές απαιτήσεις, ΕφΘεσσ 2030/2008

537

2. Οφειλές Δημοσίου. Επιτόκιο υπερημερίας. Συμβατότητα με άρθρο 4 παρ. 1 του Συντ. και 1 Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, ΣτΕ 1663/2009 (Ολομ.)

537

3. Αναγκαστική εκτέλεση. Προσωποκράτηση εμπόρου. Ορισμένο της σχετικής αγωγής, ΑΠ 1422/2008

539

ΙΙ. Εμπορικές Συμβάσεις


1. Εμπορική αντιπροσωπεία. Καταγγελία σύμβασης αποκλειστικής διανομής αορίστου χρόνου. Γνωστοποίηση άσκησης αξιώσεων αποζημίωσης, ΑΠ 1554/ 2008

541

2. Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας. Καταγγελία. Παρανομία, καταχρηστικότητα αυτής, αντίθεση στα χρηστά ήθη, ΠΠΑθ 3464/2009

543

3. Χρονομεριστική μίσθωση. Υποχρέωση τήρησης συμβολαιογραφικού τύπου. Μεταγραφή. Δικαίωμα καταγγελίας του αγοραστή χρήσεως ακινήτου. Απαγόρευση προκαταβολής εντός της προθεσμίας προς υπαναχώρηση, ΕφΑθ 150/2008

545

4. Διεθνής οδική μεταφορά. Ευθύνη μεταφορέα για βλάβη των μεταφερόμενων πραγμάτων, ΕφΘεσσ 661/2007, με σημ. Α. Χριστοφίλου

547

5. Διεθνής οδική μεταφορά (CMR). Κλοπή εμπορευμάτων από φορτηγό όχημα του μεταφορέα στο χώρο φόρτωσης και στο χώρο πάρκινγκ. Έννοια της ηθελημένης κακής διαχείρισης. Περιλαμβάνει και την βαρειά αμέλεια, χωρίς να ταυτίζεται μ’ αυτήν, Ανώτατο Δικαστήριο (Oberster Gerichtshof) της Αυστρίας, 02.07.2008, με παρατ. Μαρίας Κιλτένη

549

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Αδικοπραξία εις βάρος μετόχου ανωνύμου εταιρίας. Προϋποθέσεις ενεργητικής νομιμοποίησης του παθόντος μετόχου προς διεκδίκηση των εκ της αδικοπραξίας ανακυπτόντων διαφυγόντων κερδών της Α.Ε., ΑΠ 1958/2008

555

2. Αναβίωση κηρυχθείσης σε πτώχευση ανωνύμου εταιρίας, ΑΠ 1624/2008

557

3. Εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Αποφάσεις γενικής συνέλευσης που εγκρίνουν τον ισολογισμό και που αποφασίζουν για τη διανομή κερδών. Αξίωση εταίρων επί των κερδών, ΑΠ 1732/2008

558

4. Ανώνυμη εταιρία. Εταιρική αγωγή. Δόλια πρόκληση βλάβης στην εταιρία. Διορισμός ειδικού εκπροσώπου. Σύγκρουση συμφερόντων, ΜΠΑγρινίου 177/ 2009, με παρατ. Χρήστου Χρυσάνθη

560

5. Εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Πράξεις διαχείρισης από αντιπρόσωπο του διαχειριστή εταίρου. Ευθύνη της ΕΠΕ, ΑΠ 240/2009

563

6. Εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Διαδικασία ανάκλησης διαχειριστή εταίρου. Διορισμός προσωρινής διοίκησης, ΑΠ 294/2009

565

7. Μονοπρόσωπη ΕΠΕ. Έκταση ευθύνης και προϋποθέσεις άρσης της περιουσιακής της αυτοτέλειας, ΑΠ 309/2009

568

8. Ομόρρυθμη εταιρία και εκπροσώπηση αυτής. De facto Ο.Ε., ΕφΘεσσ 669/ 2009

569

9. Υποχρέωση παράλειψης ανταγωνισμού εταίρων ετερόρρυθμης εταιρίας με συμβατική ρήτρα. Προϋποθέσεις κύρους ρήτρας απαγόρευσης ανταγωνισμού. Απόσπαση πελατείας, περιστάσεις που την καθιστούν παράνομη, ΕφΘεσσ 870/ 2008

571

ΙV. Αξιόγραφα


1. Τραπεζική επιταγή που εκδόθηκε από ανώνυμη εταιρία χωρίς κάλυμμα. Αδικοπραξία. Προσωπική κράτηση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας που την υπέγραψε, ΑΠ 840/2009

576

2. Αξιόγραφα. Συναλλαγματική. Τριτεγγύηση. Υπογραφή από αντιπρόσωπο. Κατάχρηση πληρεξουσιότητας, ΑΠ 586/2008

579

3. Αξιόγραφα. Εξουσίες διαχειριστή ομόρρυθμης εταιρίας. Ανάληψη υποχρέωσης από επιταγή. Πληρεξουσιότητα. Μετατροπή επιταγής, ΑΠ 321/2009

581

4. Αξιόγραφα. Επιταγή. Οπισθογράφηση λόγω ενεχύρου. Προϋποθέσεις αναγωγής του κομιστή, ΜΠΗρακλείου 34/2009

583

V. Ασφάλιση


1. Ασφάλιση κατά κινδύνου κλοπής εμπορευμάτων καταστήματος. Μη τήρηση μέτρων ασφάλειας που συμφωνήθηκε να λαμβάνονται ως προϋπόθεση της κάλυψης, ΑΠ 765/2009, με παρατ. Ι. Ρόκα

586

2. Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης του παραγγελιοδόχου οδικής μεταφοράς. Ανάθεση της εκτέλεσης της μεταφοράς σε μεταφορέα. Βαριά αμέλεια του μεταφορέα ως προς την τήρηση των κανόνων φύλαξης των εμπορευμάτων, όπως προβλεπόταν στην ασφαλιστική σύμβαση, με αποτέλεσμα την κλοπή αυτών, ΑΠ 921/2009, με παρατ. Ι. Ρόκα

588

3. Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης επιχείρησης χρηματαποστολών. Πραγματοποίηση του κινδύνου από αμέλεια του λήπτη και από παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεών του σχετικά με την αποφυγή της ζημιάς, ΑΠ 18/2009, με παρατ. Ι. Ρόκα

592

4. Ασφάλιση ευθύνης αυτοκινήτων. Ευθύνη του ασφαλιστή. Εξαιρετέοι κίνδυνοι, μέθη οδηγού. Προϋποθέσεις άσκησης αναγωγικού δικαιώματος του ασφαλιστή κατά του ασφαλισμένου και του οδηγού, ΑΠ 1357/2008, με παρατ. Ι. Ρόκα

597

5. Ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτων. Εξαίρεση κάλυψης που όμως δεν αντιτάσσεται κατά του τρίτου ζημιωθέντα. Αναγωγή του ασφαλιστή κατά του λήπτη για ό,τι κατέβαλλε στον τρίτο, ΕφΙωαν 261/2007

601

6. Ασφάλιση προσώπων (νοσοκομειακή περίθαλψη). Προσυμβατικές δηλώσεις. Αποσιώπηση κρίσιμων περιστατικών του κινδύνου. Ακυρότητα ασφαλιστικής σύμβασης (προϊσχύσαν δίκαιο), ΕφΑθ 154/2008, με παρατ. Ι. Ρόκα

602

7. Μεσίτης ασφαλίσεων και ασφαλιστικός σύμβουλος, ΕφΘεσσ 428/2008, με παρατ. Ι. Ρόκα

605

VΙ. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο


1. Εγγυητική επιστολή τράπεζας. Υποχρεώσεις εγγυήτριας τράπεζας. Ρήτρα πληρωμής σε πρώτη ζήτηση. Έννοια αυτής, ΑΠ 1793/2008

608

2. Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Παραγραφή αξιώσεων, ΑΠ 944/2009

609

3. Σύμβαση παραγγελίας χρηματιστηριακής συναλλαγής. Εφαρμοστέο επί παραγραφής δίκαιο, ΑΠ 769/2009

610

4. Τραπεζική επιταγή. Πληρωμή πλαστής επιταγής. Ευθύνη τράπεζας για πταίσμα του υπαλλήλου της, ΕφΘεσσ 76/2009

612

5. Τράπεζες. Δάνειο. Καταχρηστικοί ΓΟΣ, ΠΠΑθ 2906/2008, με παρατ. Ιάκωβου Ε. Βενιέρη

614

6. Τράπεζες. Τραπεζικές καταθέσεις. Παραγραφή αξιώσεων, ΑΠ 50/2009

618

7. Τράπεζες. Ανατοκισμός. Συνταγματικότητα διατάξεων, ΑΠ 1277/2008

619

8. Τράπεζες. Διαχείριση κεφαλαίων. Προστασία πελάτη τράπεζας, ΑΠ 1727/ 2008

620

9. Τράπεζες. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Διαταγή πληρωμής, ΜΠΑθ 1252/ 2008

622

10. Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Σύμβαση συνεργασίας μεταξύ Ανώνυμης Εταιρίας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (πρώην Α.Ε.Λ.Δ.Ε.) και Ανώνυμης Χρηματιστηριακής Εταιρίας. Νομική φύση της συμβάσεως και απόδειξη αυτής, ΑΠ 4/2009

623

11. Αμοιβαία Κεφάλαια. Ευθύνη της διαχειρίστριας εταιρίας επενδύσεων για κακή διαχείριση αυτών, ΑΠ 39/2009

625

12. Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ευθύνη από τη σύμβαση και από αδικοπραξία. Παραγραφή, ΑΠ 1494/2008

626

13. Τράπεζα. Καταναλωτής. Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Ευθύνη παρέχοντος υπηρεσίες, ΠΠΘεσσ 19932/2009

632

14. Αμοιβαία Κεφάλαια. Αδικοπραξία. Πρόστηση, ΑΠ 1224/2008

635

VΙΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Πλοιοκτησία, εφοπλισμός, κυριότητα πλοίων. Έννοιες. Προϋποθέσεις άρσης αυτοτέλειας νομικού προσώπου εφοπλιστικής επιχείρησης, ΑΠ 11/2009

639

2. Σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς. Ναυτικό ατύχημα. Βλάβη πραγμάτων που μεταφέρονταν. Βλάβη, απώλεια, καθυστέρηση αποσκευών. Παραγραφή αξίωσης αποζημίωσης κατά του θαλάσσιου μεταφορέα, ΑΠ 1794/2008

641

3. Διεθνής Σύμβαση των Αθηνών για τη «θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους», ΑΠ 1236/2008

644

4. Χρονοναύλωση γυμνού σκάφους. Εφαρμοστέο δίκαιο. Αποδεικτική ισχύς εγγράφου τύπου της σύμβασης, ΕφΠειρ 452/2008

645

5. Επιθαλάσσια Αρωγή. Συνδρομή κινδύνου. Αμοιβή αρωγού, ΕφΠειρ 6/2009

646

VΙΙΙ. Πτώχευση και Εξυγίανση


1. Επίσπευση ή συνέχιση εκτέλεσης από ενυπόθηκο δανειστή σε ακίνητο πτωχεύσαντος οφειλέτη. Κατάταξη δανειστών. Έξοδα διαχειρίσεως και εκκαθαρίσεως της πτωχευτικής περιουσίας. Εφαρμοστέο δίκαιο, ΑΠ 776/2009

648

2. Πτώχευση. Παύση των εργασιών. Πτωχευτική ανάκληση, ΠΠΑθ 1042/2009

650

IΧ. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Σήμα. Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου. Έννοια εθνικού συμβόλου, ΣτΕ 1104/ 2009

654

2. Κοινοτικό σήμα. Σύγκρουση με εθνικό διακριτικό τίτλο, ΜΠΑθ 229/2009

657

3. Φαρμακευτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Προϋποθέσεις προστασίας, ΠΠΑθ 3695/2009

659

4. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Απόσπαση πελατείας, ΜΠΠειρ 9905/2008 (ασφ. μ.)

663

5. Σήμα. Προϋποθέσεις καταχώρησης. Διακριτική δύναμη, ΣτΕ 886/2009

664

6. Συμβούλιο Επικρατείας 99/2008, ΣτΕ 99/2008

665

7. Σήμα. Προστασία. Διακριτική ένδειξη. Αθέμιτος ανταγωνισμός, ΜΠΑθ 8268/2008

666

8. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Διάδοση αναληθών και παραπλανητικών ισχυρισμών, ΜΠΛαρ 300/2009 (ασφ. μ.)

668

9. Πνευματική ιδιοκτησία. Πρωτοτυπία έργου. Ηθικό δικαίωμα. Οδηγία 2004/ 48/ΕΚ και αρ. 63Α ν. 2121/1993, ΠΠΑθ 5144/2009

671

10. Πνευματική ιδιοκτησία. Σύμβαση διαφήμισης, ΕφΘεσσ 711/2008

676

11. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Κίνδυνος σύγχυσης από τη χρησιμοποίηση διακριτικού γνωρίσματος. Διακριτικό γνώρισμα που συνίσταται σε διακόσμηση εμπορευμάτων ή περικαλύμματος αυτών, ΑΠ 1529/2008

679

Γ. Διάφορα


Ιάκωβος Ε. Βενιέρης, Εθνικό σύμβολο και το απολύτως απαράδεκτο προς καταχώρησή του ως σήματος (Σκέψεις με αφορμή την ΣτΕ 1104/2009)

683

Νικόλαος Εμμ. Ζευγώλης, Η παρεμπόδιση έρευνας στο δίκαιο του ανταγωνισμού υπό το πρίσμα της μη συνεργασίας με την Επιτροπή Ανταγωνισμού

693

Δ. Γνωμοδοτήσεις


Βασίλειος Γ. Αντωνόπουλος, Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για φαρμακευτικά προϊόντα και μεθόδους παρασκευής αυτών

700

Ε. Επικαιρότητα


Επιστημονική κίνηση στο εξωτερικό

721

ΣΤ. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

721

β) Διάφορα

721

Ζ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

728

β) Διάφορα

728