ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ΄/2010

Α. Μελέτες


Μιχ. - Θεοδ. Δ. Μαρίνος, Η προσβολή της ευρεσιτεχνίας - Πρακτικά ζητήματα ευρέσεως του πεδίου προστασίας

533

Παναγιώτης Κ. Παναγιώτου, H ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα της μετοχής: Διεύρυνση ή περιορισμός της ευθύνης του μετόχου;

553

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1. Ευθύνη παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων. Ικανοποίηση ηθικής βλάβης του καταναλωτή. Ευθύνη εισαγωγέα, ΜΠΑθ 1914/2010

573

2. Ευθύνη παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων. Ευθύνη πωλητή για πραγματικό ελάττωμα και έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας. Αξιώσεις αγοραστή. Άσκηση δικαιωμάτων αγοραστή, ΜΠΑθ 866/2010

575

ΙΙ. Εμπορικές Συμβάσεις


1. Σύμβαση Μεσιτείας. Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος της μεσιτείας. Έννοια επιχείρησης. Μεταβίβαση μετοχών ανώνυμης εταιρίας. Χαρακτηρισμός πώλησης επιχείρησης ως πράξης μεσιτείας. Δικαίωμα αμοιβής μεσίτη, ΑΠ 1150/2009

578

2. Σύμβαση ανοίγματος πίστωσης σε συνδυασμό με αλληλόχρεο (ανοικτό) λογαριασμό. Έννοια και νομική φύση. Ευθύνη εγγυητού του κατάλοιπου της πίστωσης, ΕφΑθ 4425/2009, με παρατ. Ι. Ρόκα

581

3. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Έννοια, ομοιότητες και διαφορές από εμπορική αντιπροσωπεία. Προϋποθέσεις αναλογικής εφαρμογής των διατάξεων του π.δ. 219/1991 στη σύμβαση διανομής, ΕφΑθ 676/2009, με παρατ. Εμμανουέλας Ν. Τρούλη

583

4. Σύμβαση ταχυδρομικής πρακτορείας, εφαρμογή του π.δ. 219/1991 «περί ε­μπο­ρικών αντιπροσώπων», αρ. 14 παρ. 4 ν.3557/2007, ΑΠ 1121/2010, με σημ. Νικόλαου Α. Βερβεσού

599

5. Εμπορική διαιτησία. Ακύρωση διαιτητικής απόφασης λόγω παρέλευσης της προθεσμίας έκδοσής της, ΑΠ 1975/2009

604

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Ακυρώσιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ανώνυμης εταιρίας. Προϋποθέσεις υπό τις οποίες η απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου και η απόφαση περί συγχώνευσης είναι καταχρηστικές, ΠΠΑθ 6907/2009

609

2. Μεταβίβαση μετοχών. Έγγραφος τύπος για τη μεταβίβαση των ονομαστικών και ανώνυμων μετοχών εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, ΕφΙωαν 40/2010

612

3. Ανώνυμη εταιρία. Λύση ανώνυμης εταιρίας με την κήρυξη της σε πτώχευση. Πτωχευτική διαδικασία. Εφαρμογή του αρ. 69 ΑΚ κατά την πτωχευτική διαδικασία, ΑΠ 914/2010

614

4. Ανώνυμη εταιρία. Διευθύνων σύμβουλος. Σχέση που τον συνδέει με το νομικό πρόσωπο. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Έννοια και διάκριση, ΑΠ 544/2010, με παρατ. Μαρίας Δεμοιράκου

615

5. Ανώνυμη εταιρία. Λύση και εκκαθάριση. Περάτωση της εκκαθάρισης, ΑΠ 30/2010

618

6. Ανώνυμη εταιρία. Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης για την έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας και τη διάθεση των ετήσιων κερδών. Διανομή μερίσματος. Υποχρέωση πίστης εταίρων προσωπικών εταιριών, ΕφΑθ 6514/2009

620

7. Ανώνυμη εταιρία. Συγχώνευση. Ακυρότητα. Γενική συνέλευση. Ελαττωματικές αποφάσεις. Ακυρωσία. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα, ΜΠΑθ 356/2009, με παρατ. Γιώργου Ψαρουδάκη

622

8. Ανώνυμη εταιρία. Συγχώνευση. Συνέχιση της δίκης, ΑΠ 1954/2009

627

9. Ομόρρυθμη εταιρία. Λύση αυτής. Εκκαθάριση. Διορισμός εκκαθαριστών. Προ­ϋποθέσεις νόμιμης δικαστικής εκπροσώπησης της ομόρρυθμης εταιρίας, ΑΠ 206/2010

629

ΙV. Αξιόγραφα


1. Επιταγή. Αποζημίωση του εξ αναγωγής κομιστή επιταγής κατά τις περί αδικοπραξίας διατάξεις. Αναγκαία στοιχεία για το ορισμένο της αγωγής, ΑΠ 1008/2010

629

2. Τραπεζική επιταγή. Έκδοση χωρίς να υπάρχουν διαθέσιμα αντίστοιχα κεφαλαία στην πληρώτρια τράπεζα. Συρροή της αξίωσης αποζημίωσης. Δικαιούχος αποζημίωσης, ΑΠ 1614/2009

631

3. Τραπεζική επιταγή. Αντιπροσώπευση κατά την έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Ευθύνη αντιπροσώπου και αντιπροσωπευομένου, ΑΠ 1503/2009

633

4. Τραπεζική επιταγή. Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Αδικοπρακτική ευθύνη του εκδότη. Δικαιούχος της αποζημίωσης. Έκδοση επιταγής από ομόρρυθμο εταίρο - διαχειριστή ετερόρρυθμης εταιρίας. Ευθύνη εταιρίας και των υπόλοιπων ομόρρυθμων εταίρων. Η προσωπική κράτηση μπορεί να διαταχθεί ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης για ένοχη από αδικοπραξία και δεν αντίκειται στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του Ο.Η.Ε., ΕφΠειρ 109/2009

634

V. Ασφάλιση


1. Ομαδική ασφάλιση ισόβιας σύνταξης εργαζομένων. Καταγγελία από λήπτη - εργοδότη και σύναψη άλλου ομαδικού ασφαλιστηρίου ισόβιας σύνταξης με δυσμενέστερους όρους. Μεταβίβαση επιχείρησης, ΑΠ 1277/2010

636

2. Ασφάλιση ασθένειας. Προσυμβατικές δηλώσεις του αιτούντα ασφάλιση. Κυρώσεις επί παραβάσεώς των, ΑΠ 1101/2010

639

3. Διεθνής δικαιοδοσία σε υποθέσεις ασφαλίσεων βάσει του Καν. 44/2001, ΑΠ 640/2010, με παρατ. Αντώνιου Δ. Τσαβδαρίδη

640

4. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Επικουρικό Κεφάλαιο. Έκταση διαδοχής στις υποχρεώσεις του ασφαλιστή, ΑΠ 289/2010

646

5. Ασφάλιση αστικής ευθύνης. Διακοπή παραγραφής της κατά του ασφαλιστή αξίωσης του λήπτη της ασφάλισης, ΑΠ 1275/2009

647

6. Ασφάλιση κατά του κινδύνου κλοπής αυτοκινήτου που συνάπτεται ως συμπληρωματικός κίνδυνος της υποχρεωτικής ασφάλισης ατυχημάτων αυτοκινήτων. Λύση αυτής, ΑΠ 1173/2009

648

7. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Επικουρικό Κεφάλαιο. Προσωρινή σύμβαση ασφάλισης, ΑΠ 1169/2009, με παρατ. Ι. Ρόκα

650

8. Σύμβαση ασφαλιστικής πρακτόρευσης. Έγγραφος τύπος, ΕφΠειρ 827/2009

651

9. Ασφάλιση προσώπων. Ομαδική ασφάλιση. Έννοια. Προσυμβατικές ανακοινώσεις. Καταπιστευματική εκχώρηση του ασφαλίσματος, ΜΠΑθ 2942/2010

653

VΙ. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δί­­­καιο


1. Τράπεζες. Καταχρηστικοί ΓΟΣ σε συμβάσεις χορήγησης πιστωτικής κάρτας και σε βιβλιάρια καταθέσεων, ΑΠ 652/2010

656

2. Έννοια χρηματιστηριακής συναλλαγής. Η σύμβαση παραγγελίας χρηματιστηριακής αγοραπωλησίας. Μέσα απόδειξης κατάρτισης της σύμβασης χρηματιστηριακής παραγγελίας, ΑΠ 2093/2009

661

3. Αποδεικτική δύναμη αποσπασμάτων εμπορικών βιβλίων. Έννοια καταναλωτή. Διατάραξη ισορροπίας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών, ΕφΠειρ 469/2009

664

4. Ρύθμιση οφειλών προς πιστωτικά ιδρύματα και απαγόρευση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά το αρ. 30 παρ. 1 του ν. 2789/2000. Εξαιρέσεις. Ανατοκισμός, ΕφΔωδ 384/2009

667

5. Τράπεζες. Προνόμια ΑΤΕ. Δικαίωμα μονομερούς εγγραφής υποθήκης. Συντα­γματικότητα προνομίων, ΠΠΝαυπλ 419/2010

669

6. Χρηματιστήριο. Πρόστιμο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ανακριβείς και παραπλανητικές πληροφορίες. Επηρεασμός τιμής μετοχής, ΣτΕ 496/2010

682

VΙΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς κατά τη Δ.Σ. των Βρυξελλών (κανόνες φορ­τωτικής). Αστική ευθύνη θαλασσίου μεταφορέα. Παραγγελιοδόχος, ΕφΠειρ 167/2010

685

2. Επιθαλάσσια αρωγή. Προϋποθέσεις εφαρμογής της Διεθνούς Συμβάσεως του Λονδίνου του 1989. Διάκριση από ρυμούλκηση, ΕφΠειρ 831/2009

689

3. Διεθνής Σύμβαση 1992 σχετικά με την αστική ευθύνη για ζημίες ρύπανσης από πετρέλαιο (Σύμβαση Ευθύνης 1992). Έκταση εφαρμογής. Ικανότητα δικαίου αλλοδαπού νομικού προσώπου. Θεωρία της πραγματικής έδρας, ΕφΠειρ 127/2009

691

4. Διάσωση επιβαινόντων σε πλοίο προσώπων. Δικαίωμα αμοιβής διασώστη επιβαινόντων. Επίδειξη εγγράφων. Έννομο συμφέρον, ΜΠΠειρ 793/2010, με παρατ. Αντώνη Εμμ. Ρούσσου

695

VΙΙΙ. Πτώχευση και Εξυγίανση


1. Έναρξη ισχύος του νέου Πτωχευτικού Κώδικα. Πεδίο εφαρμογής. Καταχρηστική άσκηση της αίτησης πτώχευσης, ΑΠ 2017/2009

698

2. Εξυγίανση. Διαδικασία συνδιαλλαγής. Διορισμός μεσολαβητή. Δυνατότητα επιβολής προληπτικών μέτρων, ΠΠΘεσσ 10323/2010

700

3. Πτώχευση (σύμφωνα με τον ΕμπΝ). Διαδικασία επαληθεύσεως. Προϋποθέσεις παραδεκτού ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης. Γενικό προνόμιο των απαιτήσεων των δικηγόρων. Προσδιορισμός των χρονικών ορίων του προνομίου αυτού, ΑΠ 225/2010

703

4. Πτώχευση. Πτώχευση ετερόρρυθμης εταιρίας. Προϋποθέσεις παραδεκτού της αίτησης για την κήρυξη της πτώχευσης, ΕφΑθ 75/2010

705

5. Πτώχευση. Αποκατάσταση του οφειλέτη. Λόγοι και προϋποθέσεις αυτής. Δημοσίευση περίληψης της αίτησης για αποκατάσταση στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, ΠΠΑθ 3/2010

709

6. Πτώχευση. Προϋποθέσεις κήρυξης του οφειλέτη σε πτώχευση. Έννοια της παύ­σης πληρωμών. Στοιχεία περιεχομένου της αίτησης για την κήρυξη σε πτώχευση, ΠΠΑθ 12/2010

710

7. Διαδικασία συνδιαλλαγής. Προϋποθέσεις για την επικύρωση της συμφωνίας συνδιαλλαγής. Κήρυξη πέρατος της διαδικασίας συνδιαλλαγής, ΕφΑθ 1851/ 2010

712

IΧ. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Σήμα. Χρήση σήματος. Προσβολή δικαιώματος σε σήμα, ΑΠ 1003/2010

714

2. Σήμα. Έννοια παραποίησης και απομίμησης σήματος. Προσβολή Σύνθετου σήματος. Ονοματικό Σήμα. Χρήση εν είδει σήματος. Αποδυνάμωση δικαιώματος επί σήματος. Κίνδυνος σύγχυσης. Αθέμιτος Ανταγωνισμός, ΕφΑθ 1617/2010, με παρατ. Χριστίνας Ν. Κολιάτση

715

3. Σήμα. Domain name. Καταχώριση στον τομέα.eu. Κακόπιστη καταχώριση, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Απόφαση της 3.6.2010 C-569/08 Internetportal und Marketing GmbH κατά Schlicht

724

4. Σήμα. Κίνδυνος σύγχυσης. Απαράδεκτο κατάθεσης, ΣτΕ 1180/2010

737

5. Κοινοτικό σήμα. Καταλληλότητα του σχήματος ενός προϊόντος προς καταχώριση ως σήματος. Καταχώριση τρισδιάστατου σημείου («Lego»), Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης (τμήμα μείζονος συνθέσεως) Απόφαση της 14ης Σεπτεμβρίου 2010, υπόθεση C‑48/09 P, Lego Juris A/S, κατά του ΓΕΕΑ και του Mega Brands Inc

739

6. Ευρεσιτεχνία. Προσβολή δικαιώματος. Χρονική προτεραιότητα. Αποκατάσταση ζημίας δικαιούχου από προσβολέα, ΠΠΑθ 541/2010, με παρατ. Ιάκωβου Βενιέρη

748

7. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Απόσπαση υπαλλήλων, ΕφΑθ 2692/2009

752

8. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Αθέμιτη απόσπαση και προσέλκυση πελατείας. Υπηρεσίες οδικής βοήθειας. Παραγραφή αξίωσης παράλειψης σε περιπτώσεις διαρκών παροχών. Διακοπή παραγραφής. Παραγραφή εν επιδικία, ΕφΘεσσ 1465/2009

755

Χ. Ανταγωνισμός


1. Προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος επιβολής κυρώσεων και διακοπή αυτών. Αναρμοδιότητα κατά χρόνο, ΔΕφΑθ 2017/2010

762

2. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Τηλεπικοινωνίες. Πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, ΔΕφΑθ 780/2009

766

Γ. Διάφορα


Αντώνιος Δ. Τσαβδαρίδης, Διεθνής οδική μεταφορά (CMR) και διαιτησία

774

Δ. Επικαιρότητα


Επιστημονική κίνηση στο εξωτερικό

788

Ε. Νεκρολογία

797

Ε. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

797

β) Διάφορα

797

ΣΤ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

798

β) Διάφορα

799