ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δ΄/2003

Α. Μελέτες


Αλεξάνδρα Π. Μικρουλέα, Ηλεκτρονικές αγορές μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β) και δίκαιο ανταγωνισμού

759

Γεωργία Λ. Θεοχαροπούλου, Η «συμβολή» των μετοχών σε περίοδο αφερεγγυότητας των τραπεζών για την αποτροπή πτώχευσης: πραγματικό ή ψευδαίσθηση;

786

Β. Νομολογία Ελληνικών Δικαστηρίων


Ι. Γενικό Μέρος


1. Ελαττωματικά προϊόντα. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Βάρος αποδείξεως, ΕφΘεσσ 3141/2002

819

ΙΙ. Εμπορικές συμβάσεις


1. Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας. Έννοια. Έγγραφος αποδεικτικός τύπος. Καταγγελία, ΕφΘεσσ 1401/2003

820

2. Διεθνής Οδική Μεταφορά. Διάκριση μεταξύ παραγγελιοδόχου, υποπαραγγελιοδόχου και ενδιάμεσου παραγγελιοδόχου μεταφοράς. Ευθύνη, ΠολΠρωτΑθ 3552/ 2003

822

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Αφανής εταιρία. Παρακοινωνία. Λύση. Εκκαθάριση, ΕφΘεσσ 1877/2003

825

2. Ανώνυμη εταιρία. Ακυρότητα αποφάσεων γενικής συνέλευσης. Ακυρότητα αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου. Εξωεταιρικές συμφωνίες. Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο για τη γενική συνέλευση. Δικαίωμα απευθείας διορισμού μέλους στο διοικητικό συμβούλιο, ΠολΠρωτΑθ 5565/2003

828

3. Εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Προσωρινές καταθέσεις εταίρων ως δάνειο αορίστου χρόνου. Άκυρη η εξόφληση δανείων των εταίρων, όταν ματαιώνεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων τρίτων, ΕφΑθ 814/2002

834

ΙV. Αξιόγραφα


1. Επιταγή. Μεταχρονολογημένη επιταγή. Πτώχευση. Ακάλυπτη επιταγή, ΑΠ 213/2003

835

2. Επιταγή. Ακάλυπτη επιταγή. Ποινική και αστική ευθύνη. Αναγωγή. Αδικοπρακτική ευθύνη εκδότη έναντι του εξ αναγωγής κομιστή, ΑΠ 280/2003

837

V. Ασφάλιση


1. Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης. Εξαιρέσεις της κάλυψης που περιέχει το ασφαλιστήριο, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην αίτηση ασφάλισης (του λήπτη της ασφάλισης). Δεσμευτικότητα αυτών. Πρόκληση του κινδύνου από βαρειά αμέλεια του νόμιμου εκπροσώπου του λήπτη της ασφάλισης. Συνέπειες, ΑΠ 846/ 2003, με παρατ. Ι. Ρόκα

839

2. Ασφάλιση αστικής ευθύνης. Χρόνος επέλευσης κινδύνου. Προϊσχύσαν δίκαιο, ΕφΑθ 4438/2003, με παρατ. Ι. Ρόκα

843

3. Ασφάλιση ασθενειών. Περιγραφή κινδύνου. Απαλλαγή ασφαλιστή, ΕφΑθ 7755/ 2002, με παρατ. Ι. Ρόκα

846

4. Ασφάλιση ζωής και ασθενειών. Περιγραφή του κινδύνου. Απαλλαγή ασφαλιστή, ΕφΑθ 7462/2002

848

5. Ασφαλιστική σύμβαση. Παραγραφή αξιώσεων, ΕφΑθ 8994/2002

849

6. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Μεταφορά της ασφαλιστικής κάλυψης σε άλλο αυτοκίνητο του ασφαλισμένου με συμφωνία των μερών. Ευθύνη ασφαλιστή έναντι τρίτων ζημιωθέντων και νέου κυρίου σε περίπτωση ατυχήματος από το πρώτο αυτοκίνητο, ΑΠ 98/2003

850

7. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Πρόκληση ατυχήματος από οδηγό που οδηγούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος. Αποδεικτικά μέσα, ΑΠ 386/2002

852

8. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Αλλοδαπός ζημιωθείς. Έκταση ευθύνης Επικουρικού Κεφαλαίου, ΑΠ 786/ 2002

853

9. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Έκδοση βεβαίωσης ασφάλισης αυτοκινήτου ή δελτίου διεθνούς ασφάλισης. Πτώχευση της ασφαλιστικής επιχείρησης. Ευθύνη Επικουρικού Κεφαλαίου, ΑΠ 1650/2002

855

10. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Ανασφάλιστο όχημα. Ευθύνη Επικουρικού Κεφαλαίου, ΑΠ 1215/2001

856

11. Ανανέωση ασφαλιστηρίου ασφάλισης αστικής ευθύνης εξ αυτοκινήτων. Καταχρηστικότητα όρων ασφαλιστηρίου, ΕιρΑθ 4403/2002

857

12. Ασφαλιστικοί σύμβουλοι. Εξουσία εκπροσώπησης, ΑΠ 99/2003

859

13. Ασφαλιστική εκκαθάριση. Καταγγελία σύμβασης εξαρτημένης εργασίας από επόπτη εκκαθάρισης. Ικανοποίηση μισθωτού, ΕφΠειρ 279/2001, με παρατ. Μ. Γαλάνη

860

VΙ. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο


1. Εγγυητική επιστολή. Ασφαλιστικά μέτρα. Διεθνής πώληση. Αναστροφή πώλησης. Απάτη. Επείγουσα περίπτωση, Μον ΠρωτΑθ 6351/2002, με παρατ. Αλέξανδρου Π. Σπυρίδωνος

864

2. Χρηματιστήριο. Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Χρηματιστηριακή παραγγελία. Πώληση και αγορά τοις μετρητοίς. Προθεσμία εκπλήρωσης. Μη καταβολή τιμήματος. Εγκυρότητα της σύμβασης. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών. Ειδικά εμπορικά βιβλία. Αποδεικτική ισχύς. Σχέσεις χρηματιστηριακής εταιρίας- εταιρίας λήψης και διαβίβασης εντολών. Εγκυρότητα όρου περί εις ολόκληρον ευθύνης της δεύτερης ως πρωτοφειλέτριας. Συνυπαιτιότητα ΑΧΕ, ΕφΑθ 2504/2003

866

3. Αγροτική Τράπεζα. Αναγκαστική εκτέλεση. Επίσπευση κατ’ εφαρμογή διατάξεων του Καταστατικού της (ν. 4332/29). Ανακοπή αρ. 933 ΚΠολΔ. Αποκλειστική αρμοδιότητα Ειρηνοδικείου (καταργήθηκε), ΜονΠρωτΘεσσ 17749/2003

871

4. Αγροτική Τράπεζα. Αναγκαστική εκτέλεση. Επίσπευση κατ’ εφαρμογή διατάξεων του Καταστατικού της (ν. 4332/29). Ανακοπή αρ. 933 ΚΠολΔ. Αποκλειστική αρμοδιότητα Ειρηνοδικείου (καταργήθηκε). Λοιπά προνόμια ΑΤΕ από τον ιδρυτικό της νόμο (καταργήθηκε), ΕιρΚερκ 166/ 2003

872

VΙΙ. Ναυτικό Δίκαιο


1. P & I Clubs. Εγκατάσταση με το αρ. 25 του ν. 27/1975. Έκταση ισχύος του αρ. 25 του ν. 27/1975. Ισχύς του ν. 791/1978. Παράλληλη ισχύς του ν.δ. 400/1970. Εφαρμοστέο Δίκαιο. Παραβίαση των κανόνων λειτουργίας του ν. 27/1975, ΕιρΠειρ 52/2003, με παρατ. Α. Αντάπαση και Ι. Ρόκα.

874

VΙΙΙ. Πτώχευση και Εξυγίανση


1. Εξυγίανση επιχειρήσεων. Ειδική εκκαθάριση αρ. 46α ν. 1892/1990. Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης. Παραδεκτό αίτησης αναίρεσης, ΑΠ 8/2003 (Ολομ.)

902

2. Εξυγίανση επιχειρήσεων. Αμοιβή συμβολαιογράφου. Νομοθετικός περιορισμός αμοιβής. Αρχή της αναλογικότητας. Ίδρυση Α.Ε. διαχείρισης και ρευστοποίησης ενεργητικού και παθητικού από Τράπεζα, ΑΠ 10/2003 (Ολομ.)

904

IΧ. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Διακριτικά γνωρίσματα. Σήμα φήμης. Προϋποθέσεις σήματος φήμης. Ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Ενδείξεις αρχειακής καταχώρισης (com-gr). Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.). Τεχνική και νομική φύση ηλεκτρονικής διεύθυνσης, ΜονΠρωτΘεσσ 27842/2003

907

2. Σήμα. Κίνδυνος συγχύσεως. Οπτική και ηχητική ομοιότητα, ΣτΕ 2613/2002

914

3. Σήμα. Κίνδυνος συγχύσεως. Ομοιότητα ενδείξεων. Ομοιότητα προϊόντων, Διοικ ΕφΑθ 3407/2002

916

4. Σήμα. Φαρμακευτικά προϊόντα. Κίνδυνος συγχύσεως. Σήμα φήμης. Ομοιότητα προϊόντων, ΔιοικΠρωτΑθ 12510/2002

918

Γ. Διεθνής & Ευρωπαϊκή Νομολογία


1. Σήμα. Αστική προστασία. Χρήση εν είδη σήματος, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Υπόθεση C-206/2001, Arsenal κατά M. Reed

920

2. Κοινοτικό σήμα. Κίνδυνος συγχύσεως. Συνδυασμός λεκτικών και εικαστικών στοιχείων. Σχέση δήλωσης κοινοτικού σήματος και πραγματικής χρήσης στις συναλλαγές, Κοινοτικό Γραφείο Σημάτων (ΟΜΙΜ), Απόφαση της 9.7.03, Υπόθεση R-457/2002-1, KORRES SA κατά Ichthyol Gesselschaft Cordes, Hermanni & Co (GmbH & Co) KG

937

Δ. Διάφορα


Θεμιστοκλής Κ. Σκούρας, Η μετατροπή της ασφαλιστικής επιχείρησης σε «εμπορική» ανώνυμη εταιρία (άρθρο 3 § 8 ν.δ. 400/70)

945

Γ.Η. Κρίππας, Η πνευματική ιδιοκτησία μουσικής μεταδιδόμενης εις τα δώματα ξενοδοχείων από συσκευές τηλεοράσεως ή ραδιοφώνου

954

Πιτσιρίκος Ιωάννης, Νομική φύση και λειτουργία της συμβάσεως μεσιτικής εντολής (έννοια, περιεχόμενο, συστηματική ένταξη στο δίκαιο των επώνυμων συμβάσεων, κατάρτιση, τύπος, λύση)

960

Ε. Γνωμοδότηση


Παναγιώτης Κ. Μάζης, Έκδοση μεταχρονολογημένης επιταγής σε διαταγή λήπτη μετέπειτα πτωχεύσαντος. Ευθύνη εκδότη προς πληρωμή του νόμιμου κομιστή στον οποίον ο λήπτης οπισθογράφησε την επιταγή

983

ΣΤ. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

986

β) Διάφορα

987

Ζ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

987

β) Διάφορα

988