ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δ΄/2006

Α. Μελέτες


Δημήτρης Ν. Τζουγανάτος, Η «δήλωση προστασίας προς αόριστα πρόσωπα» ως μέσο εξασφάλισης των πιστωτών θυγατρικής εταιρίας

863

Γιώργος Ψαρουδάκης, Η εκμετάλλευση της φήμης προσώπου στο δίκαιο των σημάτων: διακριτική ισχύς και όρια προστασίας της διαφημιστικής αξίας

896

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1. Προσωπική κράτηση. Διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα. Περιεχόμενο δικογράφου αγωγής, ΑΠ 138/2006

915

2. Ανατοκισμός. Περιεχόμενο σχετικού αιτήματος. Χρόνος και τρόπος υποβολής του, ΑΠ 228/2206

916

ΙΙ. Εμπορικές συμβάσεις


1. Σύμβαση διαφήμισης. Καλή πίστη. Συναλλακτικά ήθη. Ερμηνεία δήλωσης βουλήσεως. Αρ. 173 και 200 AK, ΕφΑθ 1574/2006

918

2. Αναγνώριση χρέους. Έγγραφος τύπος. Πληρεξουσιότητα. Αναγνώριση χρέους από αντιπρόσωπο, ΑΠ 40/2006

923

3. Αναγνώριση χρέους. Αιτιώδης και αναιτιώδης. Συμβιβασμός, ΑΠ 42/ 2006, με παρατ. Χ. Χρυσάνθη

924

4. Σύμβαση μεταφοράς. Πώληση cif. Ασφάλιση ξένου συμφέροντος. Ευθύνη παραγγελιοδόχου έναντι παραγγελέα. Ευθύνη κυρίου εμπορευμάτων έναντι μεταφορέα. Παραγραφή, ΕφΑθ 4/2006

926

5. Σύμβαση διεθνούς οδικής μεταφοράς. Διεθνής σύμβαση της Γενεύης (CMR). Ευθύνη μεταφορέα. Λόγοι απαλλαγής. Βάρος απόδειξης. Κλοπή φορτίου. Ηθελημένη κακή διαχείριση. Έννοια. Παραγραφή. Διδάγματα κοινής πείρας, ΑΠ 479/2006

929

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Αφανής εταιρία. Νομική φύση. Λύση. Εκκαθάριση, ΑΠ 393/2006, με παρατ. Ι.Π. Μάρκου

934

2. Ανώνυμη εταιρία. Συμβάσεις της εταιρίας με ιδρυτικά μέλη, μέλη του ΔΣ, γενικούς διευθυντές και συγγενείς αυτών. Αμοιβή ή αποζημίωση των προσώπων αυτών κατόπιν εγκρίσεως εκ της γενικής συνελεύσεως, ΑΠ 151/

938

3. Ανώνυμη εταιρία. Συγχώνευση εταιριών και οιονεί καθολική διαδοχή. Επίδοση εγγράφων νομιμοποίησης στους οφειλέτες από τη νέα εταιρία, ΑΠ 345/2006

940

4. Ανώνυμη εταιρία. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Εφαρμογή διατάξεων για τη σύμβαση ανάληψης μετοχών, ΕφΑθ 6048/2005

944

5. Εταιρίες. Φορολογία. Νομοθεσία περί ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιριών. Συνυπολογισμός των κερδών των ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιριών στη βάση επιβολής του φόρου της μητρικής εταιρίας. Ελευθερία εγκαταστάσεως, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 12ης Σεπτεμβρίου 2006. Υπόθεση C-196/04, Cadbury Schweppes plc, Cadbury Schweppes Overseas Ltd κατά Commissioners of Inland Revenue, με παρατ. Μ.Κ. Μπουλούκου

952

6. Εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Λύση. Σπουδαίος λόγος, που ανάγεται σε υπαιτιότητα του διαχειριστή. Μη σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρίας προς εκείνα του διαχειριστή της κατ’ αρ. 69 ΑΚ, ΜονΠρΑθ 3189/ 2006, με παρατ. Α. Αλεξανδροπούλου

970

ΙV. Αξιόγραφα


1. Ατελής και λευκή συναλλαγματική και επιταγή. Ένσταση αντισυμβατικής συμπλήρωσης συναλλαγματικής. Προϋποθέσεις - βάρος απόδειξης. Κακή πίστη. Πλαστογραφία. Διαφορά ένστασης αντισυμβατικής συμπλήρωσης επιταγής και ένστασης πλαστογραφίας, ΕφΔωδ 142/2006

973

2. Επιταγή. Καταπιστευτική οπισθογράφηση (καλυμμένη πληρεξουσιοδοτική οπισθογράφηση). Δυνατότητα προβολής σχετικής ένστασης κατά του κομιστή. Οπισθογράφηση λόγω ενεχύρου. Αίτημα για επαγωγή όρκου. Περιστατικά, ΕφΔωδ 103/2006, με παρατ. Φ. Κ. Γιαννούλα

975

3. Επιταγή. Ατελής και λευκή επιταγή. Μη συμφωνημένη συμπλήρωση λευκής επιταγής. Πλαστογραφία. Επίκληση και προσαγωγή αποδεικτικών μέσων πλαστογραφίας, ΑΠ 738/2006

978

V. Ασφάλιση


1. Ουσιαστική έναρξη της ασφαλιστικής σύμβασης. Καταβολή ασφαλίστρου, ΑΠ 1049/2006, με παρατ. Ι. Ρόκα

979

2. Ασφάλιση αστικής ευθύνης ατυχημάτων αυτοκινήτων. Ασφαλιστική περίοδος και ανανέωσή της. Συνέπειες μη γνωστοποίησης από τον (πρώην) ιδιοκτήτη - ασφαλισμένο της μεταβολής κυριότητας του αυτοκινήτου, ΑΠ 1590/2006

981

3. Έκταση ευθύνης Επικουρικού Κεφαλαίου (Ε.Κ.). Απαλλαγή του κατά το μέτρο που ο παθών μπορεί να αξιώσει αποζημίωση και από ασφαλιστικό ταμείο, ΑΠ 883/2006

983

4. Θαλάσσια ασφάλιση. Όρος σχετικά με υποχρέωση πληροφόρησης του ασφαλιστή για τυχόν μεταφόρτωση των ασφαλισθέντων εμπορευμάτων. Παραβίαση, ΑΠ 325/2006

985

5. Ασφάλιση απώλειας επαγγελματικής ικανότητας λόγω ατυχήματος. Ερμηνεία όρου «ολική ανικανότητα προς εργασία» και «ολική ανικανότητα χρησιμοποίησης οργάνων ή μέλους του σώματος», ΑΠ 8/2006

987

6. Ασφάλιση ποσού για την περίπτωση θανατηφόρου ατυχήματος. Ουσιαστική έναρξη της κάλυψης. Έκταση κάλυψης. Στοιχεία δικογράφου, ΕφΘεσσ 1385/ 2006, με παρατ. Ι. Ρόκα

989

7. Ασφαλιστικός σύμβουλος, συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων. Σχέση μεταξύ αυτών και του ασφαλιστή, ΕφΠατρ 324/2005, με παρατ. Μ. Δεμενοπούλου

993

VΙ. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο


1. Τράπεζες. Πιστωτική κάρτα. Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης διαταγής πληρωμής. Λόγος η ύπαρξη γενικού όρου συναλλαγής που επιβάλλει την είσπραξη προμήθειας. Αντίθεση με ΠΔ/ΤΕ 1969/1991 και με γενική ρήτρα του αρ. 2 παρ. 6 ν. 2251/1994 (αρχή διαφάνειας), ΜονΠρΡόδ 34/2006, με παρατ. Ι. Βενιέρη

994

2. Τράπεζες. Εκτοκισμός. Προσδιορισμός συνολικής οφειλής. Συνταγματικότητα. ΕΣΔΑ, ΕφΑθ 423/2005

999

3. Χρηματιστήριο. Χρηματιστηριακές Συναλλαγές. Χρηματιστηριακή παραγγελία. Παραγραφή. Αφετηρία. Απόδειξη Εντολών, ΕφΑθ 1454/2006

1002

4. Αμοιβαία κεφάλαια. Προϋποθέσεις πώλησης αμοιβαίων κεφαλαίων. Πρόστηση. Στοιχεία δικογράφου αγωγής, ΑΠ 1507/2005

1009

5. Χρηματιστήριο. Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Άδεια λειτουργίας. Ανάκληση λόγω παράβασης όρου άδειας, ΣτΕ 299/2006

1011

VΙΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Αναγκαστικός πλειστηριασμός πλοίου. Μετασκευή πλοίου. Οριστική αδυναμία προς θαλασσοπλοΐα. Εφαρμογή διατάξεων ΚΠολΔ, ΑΠ 897/2006

1014

2. Συντηρητική κατάσχεση πλοίου. Διεθνής Συνθήκη Βρυξελλών 1952. Θαλάσσια απαίτηση, ΜονΠρΠειρ 8280/2006

1017

3. Θαλάσσια μεταφορά. Παραγγελιοδόχος. Ευθύνη. Ονομαστική φορτωτική. Πεδίο εφαρμογής Κανόνων Χάγης - Βίσμπυ και διατάξεων του ΚΙΝΔ. Τυχηρό γεγονός, ΕφΠειρ 240/2006

1020

4. Διεθνής αεροπορική μεταφορά πραγμάτων. Διεθνής Σύμβαση της Βαρσοβίας. Περίοδος αεροπορικής μεταφοράς. Συμβατικός/πραγματικός αερομεταφορέας. Ευθύνη αερομεταφορέα. Προϋποθέσεις απαλλαγής. Βλάβη - απώλεια μεταφερόμενων πραγμάτων. Παραλήπτης. Υποχρέωση διαμαρτυρίας. Συνέπειες παράλειψής της, ΕφΑθ 375/2006

1024

VΙΙΙ. Πτώχευση και Εξυγίανση


1. Πτώχευση. Επαλήθευση απαιτήσεων. Προθεσμία αναγγελίας πιστωτών. Απώλεια προθεσμίας. Ανακοπή, ΕφΠειρ 109/2006

1029

2. Πτώχευση. Έκδοση μεταχρονολογημένης επιταγής. Κήρυξη πτώχευσης μετά την έκδοση της επιταγής. Δέσμευση των κεφαλαίων στην πτωχευτική περιουσία και μη πληρωμή της επιταγής κατά την μεταγενέστερη ημερομηνία, ΑΠ 1711/2005

1030

3. Εξυγίανση επιχειρήσεων. Ειδική εκκαθάριση του αρ. 46 α του ν. 1892/ 1990. Δικαιώματα πλειοδότη. Χρονομεριστική μίσθωση σε ακίνητο περιουσιακό στοιχείο της εκκαθαρισθείσας επιχειρήσεως. Μη υπεισέλευση του πλειοδότη στη χρονομεριστική μισθωτική σχέση. Κατάχρηση δικαιώματος. Προϋποθέσεις. Αντίθετη μειοψηφία, ΑΠ (Ολομ.) 16/2006

1032

4. Εξυγίανση (ν. 1892/90). Εκκαθαριστής. Αποδοχή διορισμού. Προθεσμία ολοκλήρωσης εκκαθάρισης. Παράταση προθεσμίας, ΕφΔωδ 156/2006

1040

IΧ. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Ευρεσιτεχνία. Έννοια υπηρεσιακής εφεύρεσης και δικαιούχος αυτής. Υπολογισμός εύλογης αμοιβής για τον εφευρέτη. Έννοια ελεύθερης εφεύρεσης, ΑΠ 367/2005, με παρατ. Ι. Βενιέρη

1042

2. Κοινοτικό σήμα. Κίνδυνος σύγχυσης. Λεκτικά σήματα PICARO και PICASSO, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 12.1.2006, Υπόθεση C-361/04 P, Claude Ruiz - Picasso κ.α. κατά ΓΕΕΑ και Daimler Chrysler AG

1049

3. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Παραπλανητική και συγκριτική διαφήμιση ομάδων προϊόντων. Οδηγίες 84/450/ΕΟΚ και 97/55/CE. Όροι υπό τους οποίους επιτρέπεται, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 19ης Σεπτεμβρίου 2006, Υπόθεση C-356/04, Lidl Belgium GmbH & Co KG κατά Etablissementen Franz Colruyt NV

1056

4. Πνευματική ιδιοκτησία. Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ). Χρηματοδότηση και επιχορηγήσεις υπέρ του Οργανισμού. Αντισυνταγματικότητα τρόπου καθορισμού του ύψους επιχορήγησης του ΟΠΙ, ΑΠ (Ολομ.) 22/2006

1071

Χ. Ανταγωνισμός


1. Τηλεπικοινωνίες. Καθολική υπηρεσία (οδηγία 2002/22/ΕΚ) και δικαιώματα των χρηστών για φορητότητα των τηλεφωνικών αριθμών. Ρυθμιστική εξουσία των εθνικών κανονιστικών αρχών και τιμολόγηση της διασυνδέσεως για την παροχή φορητού αριθμού. Αποτελεσματική ένδικη προστασία. Προστασία των εμπιστευτικών στοιχείων, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 13ης Ιουλίου 2006, Yπόθεση C-438/04, Mobistar SA κατά Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), με ενημ. σημ. Β.Α. Χριστιανού

1075

2. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Σύμπραξη. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης. Συμφωνία για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ανταγωνιστριών ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τη δομή της ασφαλιστικής αγοράς (π.χ. τιμές, εκπτώσεις, κόστος ζημιών, κόστος διανομής, πληρωτές κλπ), Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 13ης Ιουλίου 2006, Συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-295/04 έως C-298/04, Vincenzo Manfredi (C-295/04) κατά Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA, Antonio Cannito (C-296/04) κατά Fondiaria Sai SpA, και Nicolò Tricarico (C-297/04), Pasqualina Murgolo (C-298/04) κατά Assitalia SpA, με παρατ. Δ.-Π. Λ. Τζάκα

1080

3. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Συγκεντρώσεις επιχειρήσεων. Κανονισμός 139/ 2004, Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 14ης Ιουλίου 2006. Υπόθεση Τ-417/05, Endesa SA κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με ενημ. σημ. Β.Α. Χριστιανού

1100

4. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Συγκεντρώσεις επιχειρήσεων. Έννοια συλλογικής δεσπόζουσας θέσης, Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 13ης Ιουλίου 2006. Υπόθεση Τ-464/04, Independant Music Publishers and Labels Association (Impala, association internationale) κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με ενημ. σημ. Β.Α. Χριστιανού

1101

5. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Παράβαση του ν. 703/1977. Κυρώσεις. Πώληση βιβλίων από εκδότες σε τιμές που οι ίδιοι καθόριζαν στους τιμοκαταλόγους τους, Συμβ. Επικρ. 610/2004

1103

Δ. Διάφορα


Αλέξανδρος Κ. Καλαντζής, Η δυνατότητα ή μη συστάσεως υποθήκης επί πλοίου με ελληνική σημαία υπέρ του security trustee ως ενυπόθηκου δανειστή

1106

Λέανδρος Κ. Λεφάκης, Το γονίδιο του ανθρώπου ως αντικείμενο χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας

1113

Σπύρος Μπεκιάρης, Η προβληματική του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 2238/94

1131

Ε. Βιβλιοπαρουσίαση

1140

ΣΤ. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

1141

β) Διάφορα

1141

Ζ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

1142

β) Διάφορα

1142