ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δ΄/2007

Α. Μελέτες


Μ. Μαστρομανώλης, Μέσα αποκατάστασης στρεβλώσεων του ανταγωνισμού από παραβάσεις των άρθρων 81 και 82 στα πλαίσια παράλληλων διαδικασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

767

Χάρης Ε. Αποστολόπουλος, Πρόταση για ένα νέο νόμο περί αθέμιτου ανταγωνισμού στην Ελλάδα

788

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1. Προστασία καταναλωτών. Σύναψη σύμβασης αγοράς από απόσταση. Μητρώο Προμηθευτών. Διαγραφή. Έννομες συνέπειες, ΣτΕ 461/2007

804

ΙΙ. Εμπορικές συμβάσεις


1. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Δικονομική σύμβαση. Έκδοση διαταγής πληρωμής. Μηχανογραφικώς τηρούμενα εμπορικά βιβλία, ΑΠ 441/2007

809

2. Διεθνής οδική μεταφορά εμπορευμάτων. Ευθύνη μεταφορέα. Ποσοτικοί περιορισμοί. Έννοια «ηθελημένης κακής διαχείρισης». Παραγραφή, ΑΠ 205/2007

811

3. Διεθνής σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων. Συλλογική ευθύνη για την εκτέλεση της μεταφοράς, ΑΠ 733/2007

813

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Κοινοπραξία. Ικανότητα διαδίκου. Κύρος δικογράφου αγωγής, ΑΠ (Ολ.) 14/2007, με παρατ. Ευάγγελου Δ. Πουρνάρα

815

2. Παράβαση από εθνικές διατάξεις των αρ. 56 ΕΚ (ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων) και 43 ΕΚ (ελευθερία εγκαταστάσεως), Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 23.10.2007, Υπόθεση C-112/05, Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, με παρατ. Ρέας Φασούλα

824

3. Ανώνυμη Εταιρία. Ακυρότητα αποφάσεων γενικής συνέλευσης. Υποκατάστατο και πληρεξούσιο όργανο του διοικητικού συμβουλίου. Νομική φύση εξωεταιρικών συμφωνιών, ΑΠ 1121/2006

836

ΙV. Αξιόγραφα


1. Αξιόγραφα. Ακάλυπτη επιταγή. Αξιώσεις κομιστή, ΑΠ 11/2007

841

2. Ανώνυμο Χρεόγραφο. Κρατικό λαχείο. Απώλεια Δελτίου, ΕφΑθ 2437/2007

842

3. Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Συρροή της αξίωσης από αδικοπρακτική ευθύνη με την αξίωση από την επιταγή. Δικαιούχος της αποζημίωσης από αδικοπραξία, ΑΠ 1482/2007, με παρατ. Ρέας Φασούλα

845

V. Ασφάλιση


1. Ασφάλιση διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων οδικώς. Επέλευση του κινδύνου, ΑΠ 113/2007, με παρ. Ι. Ρόκα

848

2. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από τη χρήση ταχυπλόου σκάφους. Ευθεία αγωγή του ζημιωθέντα κατά του ασφαλιστή, ΕφΠειρ 286/2007

850

3. Ασφάλιση ατυχήματος που συνάφθηκε κατά το αποζημιωτικό σύστημα και όχι ως ασφάλιση ποσού. Υποκατάσταση ασφαλιστή, ΑΠ 151/2007

851

4. Ασφάλιση προσώπων (ασθενειών, ανικανότητας, προς εργασία). Προσυμβατικές δηλώσεις του ασφαλισμένου. Αποσιώπηση περιστατικών γνωστών στον ασφαλισμένο. Πότε τα περιστατικά είναι ουσιώδη. Ερωτηματολόγιο ασφαλιστή, ΑΠ 1790/2007

852

5. Διαμεσολάβηση στην ιδιωτική ασφάλιση (συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων). Σχέση που τον συνδέει με την ασφαλιστική επιχείρηση, ΑΠ 124/2007

854

VΙ. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο


1. Χρηματιστήριο. Οδηγία 2001/34/ΕΚ. Εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών. Ενημερωτικό δελτίο. Δημοσίευση ανακριβών πληροφοριακών στοιχείων. Ευθύνη εκδότη και μελών ΔΣ, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 5ης Ιουλίου 2007, Υπόθεση C-430/05, Ντιόνικ Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας H/Y, Λογισμικού και Παροχής Υπηρεσιών Μηχανογράφησης, Ιωάννης Μιχαήλ Πίκουλας κατά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

855

2. Χρηματιστήριο. Οδηγία 89/592/ΕΟΚ. Έννοιες της «εμπιστευτικής πληροφορίας» και της «χρήσεως εμπιστευτικής πληροφορίας». Τεχνητή αύξηση της τιμής πωληθεισών μετοχών, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 10ης Μαΐου 2007, Υπόθεση C-391/04, Υπουργός Οικονομικών, Προϊστάμενος ΔΟΥ Άμφισσας κατά Χαρίλαου Γεωργάκη, με παρατ. Γιώργου Ψαρουδάκη

860

3. Κατάθεση σε κοινό λογαριασμό. Τύχη της κατάθεσης σε περίπτωση θανάτου ενός από τους συνδικαιούχους. Δικαίωμα αναγωγής που γεννήθηκε προ της αποβίωσης αποτελεί αντικείμενο κληρονομικής διαδοχής, ΑΠ 1550/2007, με παρατ. Ρέας Φασούλα

874

4. Κατάθεση σε κοινό λογαριασμό. Τύχη της κατάθεσης σε περίπτωση θανάτου ενός από τους συνδικαιούχους. Το δικαίωμα αναγωγής περιέρχεται στον κληρονόμο του αν στην κατάθεση δεν έχει τεθεί ο όρος περί αυτοδικαίου περιελεύσεως της στους λοιπούς συνδικαιούχους, ΑΠ 1782/2007, με παρατ. Ρέας Φασούλα

878

VΙΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Περιορισμός της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις σύμφωνα με τη Δ.Σ. του Λονδίνου (κυρ. νόμος 1923/1991). Πρόσωπα η αστική ευθύνη των οποίων περιλαμβάνεται στον περιορισμό, ΑΠ 1189/2007

882

2. Κυριότητα πλοίου και εφοπλισμός. Δημοσιότητα του εφοπλισμού και συνέπειες της μη τήρησης των περί δημοσιότητος διατάξεων. Ευθύνη κυρίου του πλοίου και εφοπλιστή, ΑΠ 1236/2007

884

VΙΙΙ. Πτώχευση και Εξυγίανση


1. Πτώχευση. Εταιρίες. Παύση εργασιών. Μίσθωση. Αναγκαστική κατάσχεση. Πλειστηριασμός, ΜΠρΧαλκίδας 1192/2007 (Ασφαλ. Μέτρα), με παρατ. Λάμπρου Κοτσίρη

885

IΧ. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Bιομηχανική ιδιοκτησία. Δικαίωμα επί σήματος. Ανασυσκευασία φαρμακευτικών προϊόντων που υπόκεινται σε παράλληλη εισαγωγή, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 26ης Απριλίου 2007, Υπόθεση C-348/04, με αντικείμενο αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του αρ. 234 ΕΚ, που υπέβαλε το Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Ηνωμένο Βασίλειο) με απόφαση της 17ης Ιουνίου 2004, στο πλαίσιο της δίκης Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG κατά Swingward Ltd, e.a., με παρατ. Β.Α. Χριστιανού

889

2. Προϋποθέσεις αναγνώρισης δικαιώματος σε υπόδειγμα χρησιμότητας. Προστασία υποδειγμάτων χρησιμότητας. Συρροή διατάξεων, ΜΠρΤρικάλων 921/ 2006 (Ασφαλ. Μέτρα), με παρατ. Ιάκωβου Ε. Βενιέρη

909

Χ. Ανταγωνισμός


1. Ανταγωνισμός. Έλεγχος συγκεντρώσεων. Προσφυγή κατά απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού που εγκρίνει την συγκέντρωση επιχειρήσεων. Έννομο συμφέρον, ΔιοικΕφΑθ 1689/2007

916

2. Ανταγωνισμός. Έλεγχος συγκεντρώσεων. Προσφυγή κατά απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού που εγκρίνει την συγκέντρωση επιχειρήσεων. Έννομο συμφέρον, ΔιοικΕφΑθ 2416/2007, με παρατ. Αναστάσιου Ανδριανέση

918

Γ. Διάφορα


Βερβεσός Νικόλαος, Εξωεταιρική συμφωνία ανάμεσα σε όλους τους μετόχους της εταιρίας (Omnilaterale Gesellschaftervereinabarung) και ακυρότητα της απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Συγχρόνως παρατηρήσεις στην απόφαση 1121/2006 του Αρείου Πάγου

928

Δ. Επικαιρότητα

940

Ε. Βιβλιοπαρουσιάσεις

946

ΣΤ. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

948

β) Διάφορα

949

γ) Ευρωπαϊκό δίκαιο

950

Ζ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

950

β) Διάφορα

950

Λεωνίδας Ν. Γεωργακόπουλος

951