ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δ΄/2008

Α. Μελέτες


Έφη Ι. Κινινή, Περιορισμοί στην έξοδο των κοινοτικών εταιριών - Συγχρόνως παρατηρήσεις στην Απόφαση του ΔΕυρΚ “Cartesio”

729

Χάρης Ε. Αποστολόπουλος, Υποθέσεις άρνησης παραχώρησης χρήσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στο δίκαιο ανταγωνισμού των ΗΠΑ και το κοινοτικό δίκαιο: Σύγκλιση των δύο δικαιϊκών συστημάτων μέσω χρήσης της ίδιας νομικής και οικονομικής γλώσσας

758

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος - Εμπορικές Συμβάσεις


1. Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας. Λύση σύμβασης. Προσδιορισμός αποζημίωσης του εμπορικού αντιπροσώπου. Διαφυγόν κέρδος, ΑΠ 1281/2008

775

2. Εμπορικός αντιπρόσωπος. Έγγραφος τύπος, ΑΠ 1670/2008

776

3. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Έκδοση διαταγής προς πληρωμής από κατάλοιπο του αλληλόχρεου λογαριασμού. Μηχανογραφική τήρηση εμπορικών βιβλίων. Αποδεικτική ισχύς αυτών, ΑΠ 1501/2008

778

4. Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας. Προϋποθέσεις αποζημίωσης πελατείας, ΑΠ 592/2008

779

5. Σύμβαση μεσιτείας. Προϋποθέσεις καταβολής αμοιβής. Ανάκληση μεσιτικής εντολής, ΑΠ 1039/2008

783

6. Διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων. Καταστροφή/απώλεια εμπορευμάτων. Ευθύνη. Φορτωτική, ΑΠ 1347/2008

786

7. Χερσαία διεθνής μεταφορά εμπορευμάτων. Διεθνής μεταφορέας. Υπολογισμός ζημίας. Απαλλαγή από ευθύνη. Παραγραφή αξίωσης αποζημίωσης. Διακοπή/ αναστολή παραγραφής, ΑΠ 487/2008

788

8. Σύμβαση δικαιόχρησης. Διαφήμιση. Κάθετες συμφωνίες. Καταγγελία σύμβασης. Διαταγή πληρωμής, ΜονΠρΠρέβ 170/2007

792

ΙΙ. Εταιρίες


1. Ελευθερία εγκατάστασης. Μεταφορά έδρας εταιρίας σε κράτος - μέλος διαφορετικό από αυτό της συστάσεώς της, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τμήμα μείζονος συνθέσεως), Απόφαση της 16ης Δεκεμβρίου 2008, στην υπόθεση C-210/06, CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt.

795

2. Κοινοπραξία. Αφανής εταιρία. Ομόρρυθμη εταιρία. Εκκαθάριση ομόρρυθμης εταιρίας, ΠολΠρΘηβ 46/2008, με παρατ. Ιάκωβου Ε. Βενιέρη

802

3. Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Νομιμοποίηση προς άσκηση αγωγής αποζημίωσης, ΑΠ 895/2008

807

4. Μετοχή. Χαρακτηριστικά. Αδιαίρετο της μετοχικής έννομης σχέσης, ΕφΠατρ 282/2008

808

5. Άσκηση εταιρικής αγωγής. Διορισμός ειδικών εκπροσώπων για τη διεξαγωγή της δίκης, ΕφΑθ 44/2008

810

6. Πτώχευση. Αναβίωση πτωχευσάσης ανώνυμης εταιρίας. Μεταβολή του καταστατικού. Διοικητικός έλεγχος νομιμότητας, ΣτΕ 2783/2007

812

ΙII. Αξιόγραφα


1. Αξιόγραφα. Συναλλαγματική. Αναιτιώδης η ενοχή από συναλλαγματική. Ελάττωμα της αιτιώδους σχέσης, ΑΠ 123/2008

815

2. Αξιόγραφα. Συναλλαγματική. Συνέπειες της μη έγκαιρης εμφάνισης της συναλλαγματικής, ΕφΘεσσ 128/2008

816

3. Αξιόγραφα. Ακάλυπτη επιταγή. Αδικοπρακτική και ποινική ευθύνη του εκδότη. Ευθύνη νομίμου εκπροσώπου ανώνυμης εταιρίας, ΑΠ 263/2008

817

4. Αξιόγραφα. Επιταγή. Υποχρεώσεις (του εκδότη και της Τράπεζας) από τη σύμβαση επιταγής. Έκδοση επιταγής από μη δικαιούχο του αναγραφόμενου στην επιταγή λογαριασμού, ΑΠ 1098/2008

819

5. Επιταγή. Ακάλυπτη επιταγή. Αξίωση για αποζημίωση λόγω της συγκεκριμένης άδικης πράξης. Δικαιούχος της αποζημίωσης, ΑΠ 1676/2008

821

6. Τραπεζική επιταγή. Οπισθογράφηση λόγω πληρεξουσιότητας, ΑΠ 1483/2008

822

IV. Ασφάλιση


1. Ευθύνη εκ των διαπραγματεύσεων ασφαλιστή, ΑΠ 1175/2007

822

2. Τρέχουσα ασφάλιση μεταφοράς πραγμάτων οδικώς. Προσυμβατικές ανακοινώσεις. Εξαιρέσεις κάλυψης. Υπαίτια πρόκληση της επέλευσης του κινδύνου, ΑΠ 1534/2008, με παρατ. Ι. Ρόκα

824

3. Ασφάλιση αστικής ευθύνης. Χρόνος επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης, ΑΠ 293/2008, με σημ. Ι. Ρόκα

828

4. Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης του πλοιοκτήτη για ατυχήματα των ναυτικών, ΑΠ 169/2007, με παρατ. Ι. Ρόκα

829

5. Ασφαλιστική επιχείρηση. Μεταβολή στοιχείων ασφαλιστικής τοποθέτησης. Υποχρεώσεις τραπεζών. Ασφαλιστική εκκαθάριση, ΕφΑθ 662/2008, με παρατ. Νικ. Ρόκα

831

6. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Πρόσκληση ατυχήματος υπό την επίδραση οινοπνεύματος. Εξαίρεση ασφαλιστικής κάλυψης, ΑΠ 1354/2008, με σημ. Κωνσταντίνας Σουλτάτη

846

7. Ασφάλιση ζωής. Καταγγελία λόγω μη καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου, ΑΠ 1488/2008

849

8. Ασφάλιση ατυχημάτων και ασθενειών. Σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης. Έννοια μόνιμης ολικής ανικανότητας, ΑΠ 1491/2008

850

9. Ασφάλιση που συνάφθηκε από εταιρία που δεν είχε άδεια λειτουργίας κατ’ αρ. 2, παρ. 1 και αρ. 3 ν.δ. 400/70. Συνέπειες, ΕφΑθ 4883/2007

851

10. Ασφάλιση προσώπων. Ηθική βλάβη. Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα της εκτελέσεως της απόφασης κατάσταση, ΑΠ 716/2008

852

V. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο


1. Χρηματιστήριο. Παραγραφή αξιώσεων από σύμβαση παραγγελίας χρηματιστηριακής αγοραπωλησίας, ΑΠ (Ολ.) 16/2008

854

2. Χρηματιστήριο. Επιβολή προστίμου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα, ΣτΕ 958/2008

857

3. Κανονισμός Αναδοχών. Υποχρεώσεις αναδόχου δημόσιας εγγραφής. Αρχή αναλογικότητας, ΣτΕ 1238/2008

861

4. Τράπεζες. Τραπεζικός λογαριασμός. Τραπεζικό απόρρητο, ΜονΠρΑθ 1565/2008

865

5. Ανάληψη χρημάτων. Αδικαιολόγητος πλουτισμός καταθέτη σε βάρος της τράπεζας, ΕιρΘεσσ 1623/2008

866

6. Τράπεζες. Ενεχύραση κατάθεσης. Κατάσχεση κατάθεσης, ΕφΑθ 1050/2008

867

VΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Θαλάσσια φορτωτική σε διαταγή. Κατάσχεση πραγμάτων που παριστά ο τίτλος, ΑΠ 1078/2008

868

2. Ναυτική πώληση. Ρήτρες cif και free out, ex ship, ex quay. Ευθύνη για την καταβολή επισταλιών εκ μέρους του πωλητή με ρήτρα free out, ΕφΠειρ 73/2006

870

3. Σύγκρουση πλοίων. Διεθνής Σύμβαση Βρυξελλών. Αξίωση αποζημίωσης, ΠολΠρΘεσσ 33060/2008

874

4. Σύμβαση επιθαλάσσιας αρωγής. Παραγραφή αξιώσεων, ΑΠ 685/2008

878

VΙΙ. Πτώχευση και Εξυγίανση


1. Πτώχευση. Αντιμισθία συνδίκου. Προνομιακή κατάταξη δικηγορικών απαιτήσεων, ΑΠ 1372/2008

880

2. Πτώχευση. Ανακοπή προς εξέλεγξη των απαιτήσεων (αρ. 596 ΕμπΝ), ΕφΔωδ 73/2007

882

3. Πτώχευση. Αίτηση συνδιαλλαγής κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα. Λήψη προληπτικών μέτρων μέχρι την έκδοση επικυρωτικής απόφασης, ΠολΠρΑθ 74/2008 (Ασφ. μέτρα)

883

4. Πτώχευση. Υπαγωγή στη διαδικασία συνδιαλλαγής, ΠολΠρΘεσσ 28664/ 2008

885

VIII. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Παραποίηση σήματος. Ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια για τον καθορισμό του σήματος φήμης. Προσβολή σήματος φήμης ανεξάρτητα από το αν συντρέχει κίνδυνος σύγχυσης, ΑΠ 1030/2008, με παρατ. Χριστίνας Ν. Κολιάτση

891

2. Διεθνές σήμα. Κίνδυνος σύγχυσης. Διασχηματισμός προϊόντος ως σήμα. Αθέμιτος ανταγωνισμός, ΑΠ 1660/2008

898

3. Πνευματική ιδιοκτησία. Προστασία προγράμματος Η/Υ. Στοιχεία πρωτοτυπίας, ΜονΠρΠατρ 2885/2008

901

4. Εμπορικό σήμα. Σύνθετο σήμα. Κίνδυνος σύγχυσης, ΑΠ 1227/2008

903

IΧ. Ανταγωνισμός


1. Ελεύθερος Ανταγωνισμός. Συμφωνία καθορισμού ενιαίας προμήθειας. Απαλλαγή, Επιτροπή Ανταγωνισμού Ολομέλεια 376/V/2008

905

2. Δίκαιο Ανταγωνισμού. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τμήμα μείζονος συνθέσεως), Απόφαση της 16ης Σεπτεμβρίου 2008, συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C468/06 έως C478/06, Σωτ. Λέλος και Σία EE, Φαρμακεμπορική AE Εμπορίας και Διανομής Φαρμακευτικών Προϊόντων, Κωνσταντίνος Ξυδιάς και Σία OE, κλπ. κατά GlaxoSmithKline ΑΕΒΕ Φαρμακευτικών Προϊόντων, πρώην Glaxowellcome ΑΕΒΕ

917

3. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής με πρατήριο πωλήσεως υγρών καυσίμων. Περιορισμός Ανταγωνισμού. Εφαρμογή αρ. 81 παρ. 2 Συνθ. ΕΟΚ, ΑΠ 388/ 2008, με παρατ. Α.Χ. Δημόπουλου

932

Γ. Επικαιρότητα


Επιστημονική κίνηση στο εξωτερικό

938

Δ. Βιβλιοπαρουσίαση


Νικόλαος Εμμ. Ζευγώλης, Το Καρτέλ στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού, Νομική Βιβλιοθήκη, 2008

947

Ε. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

948

β) Διάφορα

948

ΣΤ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

949

β) Διάφορα

949