ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δ΄/2009

Α. Μελέτες


Γεώργιος Ν. Μιχαλόπουλος, Η αποδραματοποίηση της πτώχευσης κατά το ισχύον δίκαιο του πτωχευτικού κώδικα

729

Φωτεινή Δ. Δερμιτζάκη, Παράλειψη καταβολής οφειλόμενων αποδοχών και αποζημίωσης απόλυσης από τη θυγατρική επιχείρηση πολυεθνικού ομίλου

760

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1. Οδηγία 97/7/ΕΚ. Προστασία των καταναλωτών. Συμβάσεις εξ αποστάσεως. Άσκηση δικαιώματος υπαναχωρήσεως εκ μέρους του καταναλωτή. Καταβολή αποζημιώσεως στον πωλητή, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Απόφαση της 3.9.2009, Υπόθεση C‑489/07 Pia Messner κατά Firma Stefan Krüger, με παρατ. Έφης Ι. Κινινή

799

ΙΙ. Εμπορικές Συμβάσεις


1. Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας. Προϋποθέσεις αποζημίωσης πελατείας. Έγγραφος τύπος της σύμβασης, ΑΠ 703/2009

804

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Ανώνυμη εταιρία. Εκπροσώπηση. Υποκατάστατο όργανο. Προϋποθέσεις ορισμένου αγωγής ως προς την εκπροσώπηση, ΑΠ 361/2009

806

2. Ανώνυμη εταιρία. Δεύτερη Εταιρική Οδηγία. Αύξηση κεφαλαίου. Δικαίωμα προτίμησης. Μετατρέψιμες ομολογίες. Ίση μεταχείριση, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Απόφαση της 18.12.2008 C-338/06 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Ισπανίας, με παρατ. Γιώργου Ψαρουδάκη

807

3. Εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Δικαίωμα εξόδου του εταίρου από την εταιρία για σπουδαίο λόγο. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα, ΜΠρΑθ 1307/2009

817

4. Αποχώρηση εισηγμένης στο ΧΑ εταιρίας μέσω συγχώνευσης με απορρόφηση από μη εισηγμένη εταιρία. Ποσοστά πλειοψηφίας της γ.σ. Δημόσια πρόταση, ΜΠρΑθ 16/2008

819

5. Όμιλος επιχειρήσεων. Εργοδότης. Καταχρηστική επίκληση της αυτοτέλειας της θυγατρικής επιχείρησης, ΑΠ 873/2009

822

6. Φορολόγηση αποθεματικών α.ε. Αρ. 78 παρ. 2 του Συντάγματος, ΣτΕ 1912/2009 (Ολομ.)

825

ΙV. Αξιόγραφα


1. Τραπεζική επιταγή. Έκδοση χωρίς αντίκρυσμα Δικαιούχος αποζημίωσης είναι και ο ενεχυρούχος δανειστής, ΑΠ 713/2009

827

2. Επιταγή. Αντισυμβατική συμπλήρωση αυτής. Έννοια πλαστογράφησης επιταγής, ΕφΘεσσ 531/2008, με παρατ. Ι. Ρόκα

829

V. Ασφάλιση


1. Ασφάλιση πυρός βιομηχανικής εγκατάστασης. Συμβατικός αποκλεισμός της κάλυψης εμπορευμάτων/α΄ υλών που βρίσκονται στο προαύλιό της. Ασφαλιστήριο που δεν έχει υπογραφεί από τον λήπτη της ασφάλισης. Δέσμευση του λήπτη. Προϋποθέσεις, ΕφΑθ 2894/2008, με παρατ. Ι. Ρόκα

831

2. Γενικοί όροι συναλλαγών (Γ.Ο.Σ.). Έννοια καταναλωτή. Διατάραξη συμβατικής ισορροπίας. Κριτήρια διαπίστωσης του καταχρηστικού χαρακτήρα Γ.Ο.Σ. Προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό μιας δικαιοπραξίας ως άκυρης λόγω αντίθεσης στα χρηστά ήθη, ΕφΑθ 4788/2008, με παρατ. Ι. Ρόκα

835

3. Ασφάλιση ευθύνης αυτοκινήτων. Παραγραφή της ευθείας αγωγής κατά του ασφαλιστή/Επικουρικού Κεφαλαίου του Δημοσίου που ζημιώθηκε από την κυκλοφορία αυτοκινήτου του ασφαλισμένου οδηγού, ΑΠ 231/2009

838

4. Ασφάλιση ζωής, ατυχημάτων και υγείας. Από πρόθεση απάντηση αναληθώς επί ουσιωδών περιστατικών της υγείας, για τα οποία είχε ερωτηθεί ο λήπτης γραπτά από τον ασφαλιστή κατά τη σύναψη της σύμβασης. Συνέπειες, ΕφΑθ 3420/2009, με παρατ. Ι. Ρόκα

839

VΙ. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο


1. Τράπεζες. Καταχρηστικοί Γενικοί Όροι Συναλλαγών, ΑΠ 2123/2009

843

2. Τράπεζες. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Αρνητική δήλωση, ΜΠρΑθ 1247/ 2009 (ασφ. μέτρα)

855

3. Χρηματιστηριακή παραγγελία. Παραγραφή, ΑΠ 1390/2009, με παρατ. Χρ. Ταρνανίδου

856

4. Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Προϋποθέσεις έγκυρης εξωχρηματιστηριακής πώλησης μετοχών. Συμφωνία εξωχρηματιστηριακής επαναφοράς μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, ΑΠ 343/2009

868

VΙΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Θαλάσσια μεταφορά. Φορτωτική. Ρήτρα περί διαιτησίας, ΑΠ 1320/2009

874

2. Αστική ευθύνη του πλοιοκτήτη για πράξεις ή παραλείψεις του πλοιάρχου και των μελών του πληρώματος. Ευθύνη εκ της σχέσης πρόστησης, ΑΠ 1711/ 2008

875

VΙΙΙ. Πτώχευση και Εξυγίανση


1. Πτώχευση νομικού προσώπου. Επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων, ΠΠρΑθ 747/2009

877

IΧ. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Οδηγία 2005/29/ΕΚ. Πρακτική προσθέτων παροχών, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Απόφαση της 25.08.2007, Συνεκδικασθείσες Υποθέσεις C‑261/07 και C-299/07 VTB-VAB NV κατά Total Belgium NV και Galatea BVBA κατά Sanoma Magazines Belgium NV, με σχόλιο Χάρη Ε. Αποστολόπουλου

879

2. Πνευματική ιδιοκτησία. Δικαιώματα δημιουργού. Κινηματογραφικό έργο. Σύμβαση εμπορικής εκμετάλλευσης του έργου από τηλεοπτικό σταθμό, ΑΠ 23/2009

891

3. Ευρεσιτεχνία. Ακυρότητα διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Έλλειψη νέου και εφευρετικότητας. Αοριστία διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ΠΠρΑθ 6949/2009, με παρατ. Ιάκωβου Ε. Βενιέρη

893

4. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Διάδοση βλαπτικών ειδήσεων. Δυσφήμηση, ΑΠ (Ολ.) 2/2008

898

5. Κοινοτικό σήμα. Σκοπός προστασίας εκ του σήματος. Σήμα φήμης. Αδειούχος σήματος. Εφαρμογή Οδηγίας 2004/48/ΕΚ. Δημοσίευση διατακτικού απόφασης επί προσβολής σημάτων. Ανάλωση δικαιώματος επί σήματος, ΜΠρΑθ 3756/2009

899

Χ. Ανταγωνισμός


1. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως. Επιθετική πολιτική τιμών, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (πρώτο τμήμα) Απόφαση της 2ας Απριλίου 2009, υπόθεση C‑202/07 P, France Télécom SA κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με παρατ. Έφης Ι. Κινινή

908

2. Πολιτική ανταγωνισμού. Αρ. 15, παρ. 3, του κανονισμού (ΕΚ) 1/2003. Εθνική ένδικη διαφορά σχετικά με τη δυνατότητα εκπτώσεως, από τα φορολογητέα κέρδη, ενός προστίμου που επιβλήθηκε με απόφαση της Επιτροπής, Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τέταρτο τμήμα) Απόφαση της 11ης Ιουνίου 2009, υπόθεση C‑429/07, Inspecteur van de Belastingdienst κατά X BV, με παρατ. Έφης Ι. Κινινή

920

3. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Έννοια συμφωνίας στο δίκαιο του ανταγωνισμού. Προσφορά δεσμεύσεων από την επιχείρηση. Συμπεριφορά επιβαλλόμενη από την εθνική νομοθεσία. Καταλογισμός συμπεριφοράς μίας επιχείρησης σε άλλη επιχείρηση. Επιβολή προστίμου στους οικονομικά ασθενέστερους διανομείς - μεταπωλητές, ΔΕφΑθ 604/2009, με παρατ. Γιώργου Ψαρουδάκη

931

Γ. Διάφορα


Αθανάσιος Στ. Κουλορίδας, Η δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών κατά το ν. 3340/2005

942

Δ. Επικαιρότητα


Επιστημονική κίνηση στο εξωτερικό

958

Ε. Νομοθεσία


α) Διάφορα

967

β) Κοινοτικό δίκαιο

967

ΣΤ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

968

β) Διάφορα

968