ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δ΄/2016

Α. Μελέτες


Μιχ. - Θεοδ. Δ. Μαρίνος, H υποχρέωση εχεμύθειας των μελών του διοικητικού συμβουλίου

759

Αλέξανδρος Ν. Ρόκας, Το «συμφέρον του ομίλου» - Σκέψεις σχετικά με την σκοπιμότητα εισαγωγής του «συμφέροντος του ομίλου» ως κατευθυντήριας γραμμής δράσης των διοικήσεων των μελών του ομίλου επιχειρήσεων

789

Β. Νομολογία


Ι. Εμπορικές Συμβάσεις


1. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής και προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο εμπορικός αντιπρόσωπος μπορεί να αξιώσει αποζημίωση πελατείας, ΑΠ 515/2016

826

2. Σύμβαση παροχής πίστωσης σε αλληλόχρεο λογαριασμό. Προσωρινή διαταγή. Απαγόρευση διάθεσης περιουσιακού στοιχείου μετά την έκδοση προσωρινής διαταγής, ΑΠ 20/2015 (Ολομέλεια)

828

ΙΙ. Εταιρίες


1. Ανώνυμη εταιρία. Εξέταση ως μάρτυρα αποχωρήσαντος μέλους Δ.Σ. Δημοσιότητα πράξης διορισμού μελών Δ.Σ. Αναίρεση για μη εκτίμηση

834

αποδεικτικού μέσου, ΑΠ 397/2016


2. Ανώνυμη εταιρία. Διοικητικό συμβούλιο. Αμοιβή συμβούλων. Σύμβαση εργασίας. Ερμηνεία συμβάσεων, ΕφΛαρ 50/2016

837

3. Ανώνυμη εταιρία. Διαχείριση και εκπροσώπηση. Υπογραφή συμφωνίας διαιτησίας από υποκατάστατο, ΑΠ 472/2016

840

4. Ανώνυμη εταιρία. Ακυρότητα απόφασης γενικής συνέλευσης λόγω παραβίασης της νόμιμα προβλεπόμενης διαδικασίας σύγκλησης της γενικής συνέλευσης (προϊσχύσαν καθεστώς), ΑΠ 410/2016

843

III. Αξιόγραφα


1. Επιταγή. Ομόρρυθμη εταιρία, ΜΕφΘεσσ 47/2016

845

IV. Ασφάλιση


1. Ασφάλιση κατά βλαβών μισθωμένου κτιρίου και του περιεχομένου του στην οποία προέβηκε ο μισθωτής αυτού. Φορέας του ασφαλιστικού συμφέροντος που νομιμοποιείται να εισπράξει το ασφάλισμα. Επέκταση της κατάσχεσης του κτιρίου στο οφειλόμενο ασφάλισμα λόγω πραγματοποίησης του κινδύνου που ακολούθησε. Δέσμευση του λήπτη της ασφάλισης από τους ασφαλιστικούς όρους, χωρίς προς τούτο να απαιτείται η υπογραφή του, ΑΠ 451/2016, με παρατ. Ι. Ρόκα

849

2. Ασφάλισης ζωής. Υποχρέωση λήπτη ασφάλισης για δήλωση αντικειμενικά ουσιωδών στοιχείων για εκτίμηση κινδύνου. Δικαιώματα ασφαλιστή επί παραβίαση της ως άνω υποχρέωσης, ΜΕφΑθ 1029/2016

857

3. Ασφάλιση κατά πυρός αυτοκινήτου. Υπολογισμός ασφαλίσματος, ΜΕφΑθ 3037/2014, με παρατ. Δάφνης Ι. Σιώπη

860

V. Τραπεζικό δίκαιο & Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς


1. Δημόσιες προτάσεις αγοράς κινητών αξιών και αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των μετόχων, ΑΠ 480/2016

864

2. Δεύτερη Οδηγία 77/91/ΕΟΚ. Ανακεφαλαιοποίηση τράπεζας με δικαστική διαταγή. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου χωρίς απόφαση της γενικής συνελεύσεως και χωρίς προσφορά των νέων μετοχών κατά προτίμηση στους παλαιούς μετόχους. Έκδοση νέων μετοχών για ποσό κατώτερο από την ονομαστική τους αξία, Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 8ης Νοεμβρίου 2016, Υπόθεση C-41/15, Gerard Dowling και λοιποί κατά Minister for Finance

869

3. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αστική ευθύνη έναντι επενδυτών λόγω πλημμελούς εποπτείας, ΣτΕ 1607/2016, με παρατ. Νικόλαου Π. Φλώρου

874

4. Συνομολόγηση επιτοκίου που υπερβαίνει το δικαιοπρακτικό, ΑΠ 756/ 2015

888

5. Χρηματιστηριακές Συναλλαγές. Απόδειξη Συναλλαγής. Καταβολή τιμήματος αγοράς μετοχών, ΑΠ 112/2016

891

6. Σύστημα αποζημίωσης επενδυτών, «Συνεγγυητικό». Καλυπτόμενες

895

επενδυτικές υπηρεσίες. Εκκαθάριση ΑΕΠΕΥ, ΑΠ 167/2016


7. Ομολογιακό Δάνειο. Δικαιώματα Υποθηκοφυλάκων, ΑΠ 404/2016

905

8. Επανακαθορισμός ύψους οφειλής. Αποκλεισμός «μεγαλοοφειλετών», ΑΠ 45/2016

908

9. Ρύθμιση οφειλής από δάνειο ή πίστωση. Εκ του νόμου επιτασσόμενος περιορισμός οφειλών από τόκους. Υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών χωρίς να απαιτείται συμφωνία συμβαλλομένων, ΑΠ 506/2016

911

VΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Ευθύνη υπερθεματιστή πλοίου για τις οφειλόμενες στο NAT ασφαλιστικές εισφορές, ΑΠ 479/2016

915

2. Αεροπορική μεταφορά. Σύμβαση Μόντρεαλ 1999. Αδικοπραξία. Ηθική βλάβη, ΜΕφΑθ 4326/2015, με παρατ. Μιχαήλ Χατζηπαναγιώτη

918

VΙΙ. Πτώχευση


1. Επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης. Υποβαλλόμενα έγγραφα, ΕφΑθ 1698/2016

923

2. Επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης. Υποβολή οικονομικών καταστάσεων. Παρακρατούμενοι φόροι, ΕφΑθ 2061/2016, με παρατ. Αλέξανδρου Ν. Ρόκα

925

3. Αποτελέσματα πτώχευσης σε εκκρεμείς αγωγές διάρρηξης. Αναγνώριση πτώχευσης φυσικού προσώπου (μη εμπόρου) με τον Καν. 1346/2000, ΕφΘεσσ 266/2015

932

4. Υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Ρύθμιση οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία, ΕιρΙλίου 398/2016, με παρατ. Ιάκωβου Ε. Βενιέρη

936

VIII. Βιομηχανική και Πνευματική Ιδιοκτησία


1. Συγγενικά δικαιώματα ηθοποιών. Ανάρτηση ταινιών στο διαδίκτυο, ΕφΑθ 1701/2016

942

2. Σήμα με όνομα επιθέτου. Σύγχυση καταναλωτικού κοινού, ΜΠΠειρ 141/2016

951

ΙΧ. Ανταγωνισμός


1. Κρατικές ενισχύσεις. Παραγωγή αλουμινίου. Προτιμησιακό τιμολόγιο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας βάσει συμβάσεως. Καταγγελία της συμβάσεως. Δικαστική αναστολή των συνεπειών της καταγγελίας, Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δέκατο τμήμα) της 26ης Οκτωβρίου 2016, Υπόθεση C-590/14Ρ, Δ.Ε.Η.

955

2. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Συμβάσεις δικαιόχρησης. Καθορισμός τιμών μεταπώλησης. Παραγραφή, ΔΕφΑθ 527/2016

966

3. Ελεύθερος Ανταγωνισμός. Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών σε υποθέσεις οριζοντίων συμπράξεων, Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ευρεία Ολομέλεια) 628/2016

971

Γ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

980

Δ. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

980

β) Διάφορα

981